תקנון הזמנת עבודה

להלן תקנון הזמנת עבודה מאת אקדמיה מאסטר

הואיל:והלקוח מעוניין להזמין שירותים מסוג של חומר עזר שמהווה בסיס לכתיבת עבודה אקדמית (להלן: “חומר העזר“) מהחברה

והואיל ו:החברה מצהירה שיש לה כותבים בעלי יכולת, מיומנות, ידע, זמן וכישורים למתן השירות ולאיתור החומרים לכתיבת חומר העזר (להלן: “הכותבים” או “הכותב“), וכי היא מקבלת על עצמה את ביצוע השירות והכל בתנאים כמפורט בחוזה.

והואיל:וברצון הצדדים לקבוע ולהגדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט וכמותנה בחוזה זה.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

הצהרות החברה:

 1. החברה מתחייבת להגיש את חומר העזר לא יאוחר מהמועד שנקבע מראש בין הצדדים.
 2. החברה מתחייבת למסור ללקוח חומרי עזר מקוריים בלבד, בהתאם להנחיות האקדמיות.
 3. החברה אינה מתחייבת להישגיו האקדמיים של הלקוח.
 4. החברה מתחייבת כי תשמור על דיסקרטיות הלקוח ולא תעביר פרטיו לצדדים שלישיים, אלא על-פי דין.
 5. החברה מתחייבת לתיקון חומר העזר בהתאם להערות הלקוח עד 30 יום ממועד הדרישה, ובלבד שאין דרישות אלה חורגות מדרישות האקדמיה או מההנחיות שסוכמו מראש בין הצדדים. שגיאות כתיב והגייה בהיקף של עד 2% מסך חומר העזר לא יהוו עילה להפרת סעיף זה.

הצהרות הלקוח:

 1. הלקוח מצהיר כי לא יעשה כל שימוש בחומר העזר, שנחשב להפרת הוראות האקדמיה ולא יגיש את חומר העזר As Is ו/או יציג אותו כאילו הוא נכתב על ידו והוא פרי יצירתו. חומר העזר הוא דגם בלבד, בו יוכל המזמין להיעזר בכתיבת העבודה האישית שלו הנדרשת במסגרת הקורס האקדמי.
 2. הלקוח מודע לכך שזכויות היוצרים של חומר העזר שייכות לכותב חומר העזר. הלקוח מצהיר כי לא יעשה שימוש בחומר העזר (פרסום, מכירה, מסירה או השאלה) מלבד הסתייעות בו בקורס בו הוא משתתף.
 3. הלקוח מתחייב לשלם מקדמה עבור חומר העזר בסכום שייקבע על ידי החברה. את יתרת התשלום מתחייב הלקוח להעביר ישירות לחברה או לכותב ברגע שהתקבלה הודעה כי עבודתו מוכנה. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהסכם זה נכנס לתוקף ברגע ששולמה מקדמה, ולא על סמך התכתבויות בין הצדדים.
 4. חל איסור על הלקוח ליצור קשר עם הכותבים באופן עצמאי.
 5. הלקוח יוכל לבטל עסקה תוך 24 שעות ממועד תשלום המקדמה בתנאי שהכותב טרם החל לעבוד על חומר העזר. דמי ביטול במקרה זה יעמדו על הגבוה מבין השניים – 200 ש”ח או 10% מגובה העסקה. במידה   והכותב החל לעבוד על חומר העזר, ישולם תשלום יחסי בהתאם להתקדמות הכתיבה של חומר העזר.
 6. הלקוח מודע לכך שכל מצגת, רפרט או תוכן אקדמי אחר שלא צוינו במפורש במסגרת החוזה יסוכמו בעל פה בין הצדדים.

שונות:

 1. הצדדים מכירים בכך שכל ההתקשרות מבוססת על ההנחיות והתקשורת שנערכה בכתב בין הצדדים באמצעות מיילים. כל סיכום שנערך בע”פ ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר, אינו מחייב.
 2. כל עוד לא סוכם אחרת, ברירת המחדל לכתיבת חומר עזר יהיה כדלקמן: כתב David, גודל 12, רווח בין השורות שורה וחצי, שולים 2.5 מכל צד.
 3. במקרה של סכסוך הצדדים יפנו הצדדים להליך של בוררות שיערך בתל-אביב אשר פסק הדין בה יהא בלתי ניתן לערעור. אם הצדדים לא יסכימו ביניהם על זהות הבורר, יקבע את זהותו ראש לשכת עורכי הדין.

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. השימוש ביחיד כולל גם את הרבים והוא נעשה מטעמי נוחיות בלבד.              

שתף :

השאר פרטים ונשמח לחזור אליכם

קטגוריות שירותים

לקבלת ייעוץ מקצועי
לקבלת ייעוץ ללא עלות
© כל הזכויות שמורות אקדמיה מאסטר
Scroll to Top
גלילה למעלה

התחייבות שלנו: הסמינריון שלך יהיה ברמה הגבוהה ביותר

97% מעבודות הסמינריון שנכתבות בסיוע ובליווי שלנו מקבלות ציון מעולה

השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם

גם לך מגיע להצליח!

השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם