תקנון הזמנת עבודה

להלן תקנון הזמנת עבודה מאת אקדמיה מאסטר

 

כל עבודה תכתב על יד כותב בעל יכולות אקדמיות מתאימות לכתיבת העבודה, בהתאם לכללי האתיקה, זכויות יוצרים/ נהלים אקדמאים.

כל עבודה ו/או תרגיל ו/או מצגת ו/או תוצר שימסרו ללקוח הינם יצירה ספרותית ו/או יצירה אחרת המוגנת ע"פ חוק זכויות יוצרים ומהווים קניינו הרוחני של אקדמיה מאסטר.

כל עבודה הנמסרת ללקוח מיועדת לשימושו האישי בלבד, במטרה לסייע ללקוח לעמוד בכוחות עצמו בדרישות האקדמיות של אותה העבודה. אסור ללקוח בשום מקרה לעשות בעבודה שימוש המפר את הוראות האקדמיה השונות ו/או להציג את העבודה כאילו היא פרי יצירתו המקורי. סעיף זה הינו תנאי יסודי להתקשרות וגובר על כל הסכמה אחרת בעל פה ו/או בכתב ו/או באופן ישיר ו/או באופן משתמע.

אין לפרסם ו/או למכור ו/או למסור ו/או להשאיל ו/או לעשות בעבודה שתימסר כל שימוש אחר מלבד לצורך לימוד והסתייעות בקורס בו משתתף הלקוח ובמטרות המוצהרות לשמם נעשתה התקשורת בין אקדמיה מאסטר ללקוח.סעיף זה הינו תנאי יסודי להתקשרות וגובר על כל הסכמה אחרת בעל פה ו/או בכתב ו/או באופן ישיר ו/או באופן משתמע. הפיצויים המוסכמים בגין סעיף זה יקבעו ע"פ המקסימום הקבוע בחוק בגין הפרת זכויות יוצרים.

כותב העבודה מתחייב למסור עבודות מקוריות בלבד בהתאם להנחיות האקדמיות שניתנו ע"י הלקוח בעת מילוי הטופס וסגירת העבודה.

כותב העבודה מתחייב להשתמש במיטב כישוריו ויכולותיו האקדמיות על מנת לכתוב את העבודה באיכות הגבוהה ביותר אלא אם סוכם בין הצדדים בכתב אחרת, מובהר בזאת כי אקדמיה מאסטר אינה מתחייבת להישגיו האקדמיים של מזמין העבודה.

הצדדים מכירים בכך שכל ההתקשרות מבוססת על ההנחיות והתקשורת שנערכה בכתב בין הצדדים באמצעות מיילים. כל סיכום שנערך בע"פ ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר, אינו מחייב.

העבודה ו/או החומרים האקדמיים, אמורים לשמש בסיס לעבודה עצמאית אשר תוגש על ידי המזמין ואשר המזמין יהיה רשאי לשפרה ו/או להרחיבה ו/או להשמיט חלקים ממנה לפי שיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית.

אקדמיה מאסטר מתחייבת לתקן ולשנות בשני סבבים של תיקונים וזאת בהתאם להנחיות על בסיסן נכרתה העסקה בכפוף להערות המנחה/מרצה, זמן הגשת כל תיקון הינו עד 14 ימי עבודה. מובהר בזאת, כי לא ניתן להוסיף הנחיות לביצוע העבודה לאחר שהעבודה הושלמה. (כך לדוגמא, לקוח שהזמין עבודה ללא התייחסות לכמות החומרים שיש לעשות בהם שימוש , לא יוכל לטעון בסיום העבודה שאין מספיק חומרים). אחריות אקדמיה מאסטר לתיקון העבודה מוגבלת לתקופה של 60 ימים מיום ההודעה ללקוח על כך שהעבודה מוכנה. שגיאות כתיב והגייה בהיקף של עד 2% מסך העבודה הינם מוגדרים כטעות סבירה ויתוקנו על ידי מזמין העבודה במידת הצורך.

אקדמיה מאסטר תספק ללקוח עבודה הנכתבת בהתאם לכללי הכתיבה האקדמית וניסוח ראוי, האחריות המוטלת על הלקוח היא לבצע הגהה לניסוח ואינטרפרטציה אישית כך שתתואם לצרכיו. ולא תישמע טענה באשר לניסוח העבודה.

ניתן לבטל עסקה תוך 24 שעות ממועד תשלום המקדמה בתנאי שטרם החל לעבוד עליה. דמי ביטול במקרה זה יעמדו על הגבוה מבין 100 ש"ח או 5% מגובה העסקה.

ביטול עסקה שהחלו לעבוד עליה כרוך בתשלום על חלק יחסי של העבודה שבוצע. בנוסף, יחולו עלויות נוספות בגין השירות שניתן עד לביטול העסקה. אקדמיה מאסטר רשאית שלא לגבות דמי ביטול בהתאם לנסיבות האישיות של הלקוח וכפוף לשיקול דעתה המלא.

לא ניתן לבטל עבודה שיותר מ-65% ממנה הושלם. סעיף זה גובר על כל הוראה אחרת בהקשר לביטולי עסקה.

במידה והלקוח מבקש לקבל חלקים מהעבודה במהלך כתיבתה, עליו לשלם עבור חלקם היחסי של החלקים מתוך מכלול העבודה.

התשלום מצד הלקוח מתבצע בשני שלבים. שלב ראשון – מועד התשלום הראשון יתבצע במעמד סיכום העסקה בכתב, בדוא"ל או בפקס. במעמד זה יעביר הלקוח לחברה מקדמה בסכום שייקבע על ידי החברה ויוסכם בין שני הצדדים בהתאם לפרטים שימסרו ללקוח מאת החברה. שלב שני – במועד שיחול לאחר מסירת הודעה ללקוח על כך שעבודתו מוכנה תשלום זה יועבר ישירות לכותב התוכן, כפי שיימסר ללקוח על ידי החברה, ויובהר כי על הלקוח להעביר את התשלום לכותב התוכן עד לא יאוחר מ 7 ימי עסקים ממועד ההודעה. יובהר כי עבודת העזר תועבר ללקוח רק לאחר שכותב התוכן יאשר לחברה כי התשלום מצד הלקוח התקבל ונפרע. בנוסף, יובהר כי בכל הנוגע לתשלום המבוצע על ידי הלקוח לכותבי התוכן, החברה לא תישא בכל תשלום מס כזה או אחר, לרבות מע"מ ולא תהיה אחראית לתשלום מס כזה, אשר מוטל על כותב התוכן בלבד. כמו כן נציין כי על הלקוח חל איסור לפנות באופן עצמאי אל כותב התוכן ומעשה שכזה ייחשב כהפרת הסכם בין הלקוח לחברה ואף יגרור סנקציות משפטיות.

בעבודות שמבוססות בחלקם על תכנים שמסר הלקוח, החברה אינה אחראית למקוריות התכנים של הלקוח ומתייחסת אליהם כאילו הם תקינים לחלוטין וזמינים לשימוש.

כל מצגת, רפרט או תוכן אקדמי אחר שלא צוינו במפורש במסגרת הצעת המחיר, גם אם הם כתובים בסילבוס ובמסמכים הנלווים, כרוכים בתוספת תשלום.

מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה של מחלוקת ביחס ו/או בקשר להסכם זה, יפנו הצדדים להליך של גישור שיערך בתל-אביב. אם הצדדים לא יסכימו ביניהם על זהות המגשר, יקבע את זהותו ראש לשכת עורכי-הדין.

מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה בו הליך הגישור לא יבשיל לכדי הסכם ביניהם, יפנו הצדדים להליך של בוררות שיערך בתל-אביב אשר פסק-הדין בה יהא בלתי ניתן לערעור. אם הצדדים לא יסכימו ביניהם על זהות הבורר, יקבע את זהותו ראש לשכת עורכי-הדין.

הדין החל על הסכם זה יהיה הדין הישראלי. בנוסף, מוסכם על הצדדים כי היה ובכל זאת יגיע הסכם זה או כל עניין הקשור בו (כגון בשל הגישור ו/או הבוררות) לבית-המשפט, הרי שסמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים באזור ת"א-יפו.

אקדמיה מאסטר מתחייבת לשמור על דיסקרטיות לקוחותיה בהתאם להוראות כל דין.

החברה מתחייבת שלא למסור ו/או להעביר לכל גורם אחר כל מידע בנוגע למזמין, פרטיו האישיים, מידע על העבודה או כל פרט אחר.

שירותי כריכה, הדפסה, צריבה, משלוח וכדומה אינם כלולים במחיר.

עד שלא שולמה מקדמה לא נסגרה עסקה.

הנך מצהיר בזאת כי הנך פועל על פי דין, בכלל זה על פי תקנון המוסד האקדמי בו הנך לומד.

שתף :

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

השאר פרטים ונשמח לחזור אליכם

קטגוריות שירותים

לקבלת ייעוץ מקצועי
לקבלת ייעוץ ללא עלות
© כל הזכויות שמורות אקדמיה מאסטר
גלילה למעלה